• 0342 360 07 51 / 1425

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2021 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- AMAÇ

B- FAALİYETLER

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

III-SONUÇ


 

I- GENEL BİLGİLER

Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere,1 Temmuz 2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi doğrultusunda, 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin” 8. maddesine göre “Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenci Birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir.

Yönetmelik gereği 13 Eylül 2007 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi (Engelsiz Yaşam Birimi)kurulmuştur.

Üniversite senatosunun 14,01,2020 tarih ve 01 nolu toplantısında kabul edilen Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi uyarınca Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü kurulmuş ve Gaziantep Üniversitesi rektörlüğüne doğrudan bağlanmıştır.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğüne Müdür olarak D.R. Öğretim Üyesi Fatih Emrah Demir, Memur olarak Serdar OYMACI görevlendirilmiştir. Birimin fiziki bir ofisi bulunmamaktadır.

Genel Bütçesi acil durumlarda kullanılmak üzere 5.000,00 TL Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca tahsis edilmiştir.

A- AMAÇ

  • Engelli öğrencilerimizin eğitim ve kampus yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır.
  • Üniversitemizde engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektir.

Engelli öğrencilerin yüksek öğrenim yaşantıları boyunca karşılaştıkları engelleri saptamak, ortadan kaldırmak ve “erişilebilir bir kampus” oluşturmaktır.

 

Birim, Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencileri Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetleri ve gerekli diğer bir dizi benzer faaliyetleri yürütür:

B- FAALİYETLER

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Birimin kuruluşu, çalışma biçimi, geçmiş ve gelecekteki çalışmaları, basılı materyalleri, birimin aktiviteleri ile ilgili fotoğrafları görebileceğiniz, ayrıca iletişim bilgilerimizden yararlanarak istediğiniz konuyu istediğiniz anda bizlerle paylaşabileceğiniz bir web sayfası hazırlanmıştır. eob.gantep.edu.tr

Engelli öğrencilerle toplantılar yapılarak ihtiyaçları belirlendi.

Engelli öğrencilerin engel türüne göre envanter oluşturuldu.

31.12.2020 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen erişilebilir kurumlar kısa film yarışmasına katıldık. 

Engelli öğrencilerin okudukları fakülte ve bölümlerde mekana ilişkin düzenlemeler yapıldı.(Rampa, engelli tuvaleti, asansör vb.)

Yeni yapılan binalarda engelli öğrenciler için düzenlemelere gidildi. 2020 yılının mayıs ayında yükseköğretim kurulunun vermiş olduğu engelsiz üniversite bayrak ödüllerinde Hukuk, Fen Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerimize Turuncu (Mekan da Erişilebilirlik) bayrak ödülünü aldık. Eğitimde erişilebilirlik yeşil bayrak ödülümüz ise Hukuk Fakültemize verildi.

Her akademik birimden engelli öğrencilerle ilgilenmek üzere bir akademik danışman ve idari temsilci atandı.

Yemekhane binamızda engelli öğrencilerimizin üst katlara ulaşımı zor olduğundan zemin katta rampa yapılarak, ayrı bir salonda fişini vererek yemeği alınıp, yemek yemesi sağlandı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında engelli öğrencilerimize personel yemekhanemizde refakatçileri ile birlikte öğlen yemeği yemeleri sağlandı.

Engelli öğrencilerimize 28.12.2020 tarihinde üniversitemizde zoom ortamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Engelli öğrencilerimize akademik uyarlama mektupları ile bölümleri arasında doğru iletişim kurmaları sağlanarak derslerinde daha verimli ve başarılı olmaları sağlandı

Kütüphanemizde engelli öğrencilerimizin giriş yapabileceği ayrı bir giriş bulunmakta olup, görsel ve işitsel materyallerin bulunduğu ayrı bir oda oluşturularak brille alfabesi vb. Printer çıktı desteği ile cep sinemasına erişim sağlandı.

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

a) Gaziantep Üniversitesi’ni kazanan engelli öğrencileri Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları sırada tespit eder.

b) Engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirler. Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği içinde ve uygun kaynaklar dahilinde, belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi konusunda yapılması gereken çalışmaları planlar, gerekli projeleri geliştirir, uygulamayı izler ve değerlendirir.

c) Engelli öğrencisi bulunan Bölümlerdeki öğretim elemanlarını öğrencinin sınırlılıkları, ihtiyaç duyduğu fiziksel, akademik ve sosyal destekler hakkında bilgilendirme görevini üstlenir. Gerektiği durumlarda Bölümlere danışmanlık hizmeti verir.

d) Birim, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörlerinin katılımıyla, Bölüm öğretim üyeleri ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile işbirliği içinde engelli öğrencilere gereksinim duydukları öğrenme-öğretim desteğinin verilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Bu kapsamda, engelli öğrencilere gereksinim duydukları ders materyallerinin, araç ve gereç temininin sağlanması konularında gerekli desteği verir.

e) Engelli öğrencilerin adil ve doğru biçimde ölçme ve değerlendirilmelerinin yapılması için sınavlarda gerekli düzenlemeleri geliştirir ve onaya sunar. Engelli öğrencilerin engelin doğasından kaynaklanan farklılıklarını dikkate alarak, sınavlarla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi okuyucu, yazıcı ya da işaretleyici sağlanması gibi gerekli destekleri belirler, düzenlemeleri yapar.

f) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirir, seminer ve benzeri faaliyetler düzenler.

g) Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirir ve uygulamayı izler.

h) Maddi güçlük çeken engelli öğrencilere, ücretsiz yardımcı araç-gereç temini sağlanması konusunda çalışmalarda bulunur.

i) Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin engelli bireylere karşı olumlu, yapıcı ve hoşgörülü tutum geliştirmesini teşvik eden etkinlikler düzenler. Bu amaçla Üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlık düzeyini arttırmaya yönelik seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile bilgilendirici dokümanlar hazırlar.

j) Engelli öğrencilere destek hizmetleri veren diğer birimlerle  yakın işbirliği içinde çalışır.

k) Engelli öğrencilere yönelik, mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında bilgilendirici dokümanlar ve kitapçıklar hazırlar.

l) Birimin görev alanlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu, engelli öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını iletmelerine olanak tanıyan bir Web sitesi oluşturur.

m) Birimin yıllık çalışma programını hazırlar ve yürütür, faaliyetler için bütçe ihtiyaçlarını belirleyerek onaya sunar; yıllık faaliyet raporunu hazırlar, her yıl Aralık ayı sonunda Rektörlüğe sunar.

n) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlar,

o) Üniversite yerleşkelerinin ve yerleşkelerde bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlar,

ö) Engelli öğrencilerin eğitsel ve sosyal erişilebilirlikleri ile ilgili gereksinimlerine uygun düzenlemeleri gerçekleştirir.

 

III-SONUÇ

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün daha etkin ve verimli bir şekilde engelli öğrencilerimize hizmet verebilmesi için erişiminin kolay olacağı bir ofis tahsis edilmesi gerekmektedir.

Kampus içerisinde her yarım saatte bir erişimi sağlamakla birlikte ana kapının yeniden inşaası ve yeni yapılan yurt binası arasında ring servisi bulunmalıdır.

Engelli bireylerin bağımsız bir şekilde eğitim ve öğrenim hayatlarını sürdürebilmeleri içicin gereken fiziki şartlar binalar yapılırken proje aşamasında 9111 standartlarına uygun inşaa edilmelidir.

 

Söz konusu bu çözümleri içeren engelsiz yapılı çevrenin üretilmesi için tasarım aşamasından başlayarak gerekli erişilebilirlik ölçü ve ölçütleri sağlanmalıdır. Bu sayede yapılı çevre oluşturulurken gerekli tedbirler alınmış olacak, sonradan ek bir işlem gerekmeksizin erişilebilirlik tamamlanabilecektir.

Sonuç olarak tasarım hiç kimseye dur, bekle, güzergah değiştir, buraya giremezsin, burayı kullanamazsın demeyecek yaşam alanları oluşturmalı, herkesi istediği yere eriştirmeli ve herkesi aynı mekanda buluşturmalıdır.